Wednesday, 08/04/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non Sơn Ca Tân Ngãi
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020

PHÒNG GD&ĐT TP VĨNH LONG

TRƯỜNG MN SƠN CA TÂN NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-MNSCTN

Tân Ngãi, ngày tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Trường Mầm non Sơn Ca Tân Ngãi

 

Căn cứ Công văn số 5571/BGDĐT-TTr ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Bộ GDĐT về việc tiếp tục qụán triệt và nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục về phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện kế hoạch số 128/KH-SGDĐT ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long về kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 Ngành giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long,

Thực hiện kế hoạch số 64/KH-PGDĐT ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vĩnh Long về kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 Ngành Giáo dục và Đào tạo,

Trường MN Sơn Ca Tân Ngãi xây dựng Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

CB-GV-NV tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng; các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện công tác PCTN.

Nhà trường chủ động thực hiện việc đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác PCTN; thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định Luật PCTN; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đảng; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường MN Sơn Ca Tân Ngãi trong công tác PCTN, xây dựng môi trường giáo dục trong sạch và lành mạnh.

Ngăn chặn tình trạng lãng phí trong lĩnh vực hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng các nguồn lực trong nhà trường, góp phần làm cho môi trường sư phạm trong sạch, lành mạnh, hoạt động có hiệu quả. Ngăn chặn tham nhũng xâm nhập vào trường học, loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Xác định công tác PCTN là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Tổ chức thực hiện chương trình hành động về PCTN phải bảo đảm quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng và Nhà nước trong PCTN, đáp ứng yêu cầu thực tiễn PCTN ở địa phương, trên quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng là quan trọng, cấp bách.

Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; không có vùng cm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền trong xử lý tham nhũng, bất kể người đó là ai.

Tăng cường công tác tuyên truyền, động viên CB-GV-NV nhà trường, học sinh và phụ huynh phát hiện, tố giác và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ s theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước.

Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các Chủ trương, Chính sách, Pháp luật về phòng, chống tham nhũng[1] một cách đầy đủ và hiệu quả nhất.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng

Nhà trường xây dựng chương trình kế hoạch công tác PCTN năm 2020 phù hợp với thực tế và triển khai quán triệt thực hiện; chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản về phòng chống tham nhũng (PCTN) bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Nhà trường sẽ tổ chức tự kiểm tra về công tác PCTN tại đơn vị.

2. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về PCTN

Nhà trường công khai kết quả kê khai tài sản thu nhập năm 2018 và thực hiện kê khai minh bạch tài sản và thu nhập năm 2019 đúng đối tượng quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. Đảm bảo 100% cá nhân thuộc diện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập thực hiện nghiêm chỉnh, không có trường hợp nào phải bị xử lí kỷ luật.

Nhà trường xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2020 và xây dựng đầy đủ các các quy chế (Quy chế trách nhiệm người đứng đầu khi đơn vị xảy ra tham nhũng, quy chế nhận quà và trả lại quà tặng, quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, ...) theo hướng dẫn để hoàn thiện thể chế về PCTN tại đơn vị.

3. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật về PCTN

Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến quyền và nghĩa vụ, trình tự thực hiện quyền của nhà trường và công dân trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật gồm: Luật Giáo dục, Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật nói trên, Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến cho CB-GV-NV, người lao động và các tầng lớp nhân dân các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác PCTN, các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long[2] về thực hiện công tác PCTN, lãng phí trên địa bàn tỉnh; gắn với việc tiếp tục phổ biến, quán triệt Nghị quyết TW 04 khóa XII của Đảng.

Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức trong CB-GV-NV và nhân dân về biểu hiện, tác hại của tham nhũng và trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN; có biện pháp để giáo viên và phụ huynh học sinh tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về PCTN, đồng thời giám sát việc thực hiện của đơn vị, của CB-GV-NV trong nhà trường.

Nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung về công tác PCTN; nâng cao chất lượng việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại đơn vị trong chương trình chính khóa và ngoại khóa; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí[3].

Khai thác tốt tủ sách pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân đối với công tác PCTN. Phổ biến kịp thời những gương người tốt việc tốt trong đơn vị trên trang điện tử http://vinhlong.edu.vn và trang điện tử của đơn vị, nhất là những gương điển hình trong đấu tranh chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

4.1. Công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị

Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về công khai đối với cơ sở giáo dục[4]; công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về ngân sách (bao gồm công khai dự toán ngân sách, công khai việc sử dụng ngân sách, công khai kết quả quyết toán ngân sách,...); lựa chọn vị trí công khai sao cho người học, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị, người dân và các t chức có th thuận lợi tiếp cận các thông tin đó (niêm yết công khai tại bảng thông tin trong và ngoài nhà trường, công khai thông tin trên website của trường, công khai thông tin trong phiên họp Hội đồng sư phạm hàng tháng...).

Nội bộ đơn vị phải thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch kế hoạch công tác; việc sử dụng kinh phí, công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; công tác thi đua, khen thưởng và các công tác khác đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đúng theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường giám sát, tự kiểm tra nội bộ trong đơn vị để phòng ngừa tham nhũng trong các lĩnh vực: Quản lý ngân sách nhà nước; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và học sinh.

4.2. Xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về chế độ, định mức, tiêu chuẩn quy định Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định 59/2019/NĐ-CP; tiếp tục thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí (do chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP), nhà trường đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo dự toán được duyệt theo hướng: Những nội dung Pháp luật đã quy định chặt chẽ, cụ thể thì thực hiện theo quy định của Pháp luật; những nội dung Pháp luật ch quy định khung và giao thẩm quyền cho đơn vị quy định cụ thể, thì xây dựng định mức trong quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện, song phải trong phạm vi định mức pháp luật cho phép, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện; chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí song phải tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

4.3. Thực hiện quy định v tặng quà và nộp lại quà tặng

Thực hiện nghiêm các quy định về tặng quà, nhận quà tặng theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định về việc tặng quà và nhận quà tặng; theo đó, các cơ quan, trường học cán bộ, công chức, viên chức không được nhận quà tặng liên quan đến hoạt động công vụ; trường hợp không thể từ chối được thì phải báo cáo thủ trưởng đơn vị và phải nộp lại theo quy định.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, TP liên quan đến việc thăm hỏi, chúc tụng, tặng quà trong dịp lễ, tết.

4.4. Xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Nhà trường triển khai, áp dụng bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án “Xây dựng văn hoá ứng x trong trường học giai đoạn 2018-2025”. Tiếp tục tu dưỡng đạo đức nghề giáo, tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo Quỵết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 và Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiệm các Chỉ thị[5] của Trung ương và địa phương về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan đơn vị gắn với học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW, ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tiếp tục tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của CB-GV-NV theo các quy định của pháp luật đối với từng lĩnh vực công tác, gắn với xây dựng n nếp văn hóa công sở.

4.5. Việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo quản lý; việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo quản lý, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật CB-GV-NV theo Luật phòng, chống tham nhũng; đồng thời, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả theo quy định; gn với việc tiếp tục ph biến, quán triệt Nghị quyết TW 04 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chnh đốn Đng; ngăn chặn, đy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức li sng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa ” trong nội bộ.

4.6. Thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập và kiểm soát xung đột theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.

Tổng hợp, báo cáo kịp thời việc kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập theo thẩm quyền.

4.7. Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý, phương thức thanh toán không dùng tiền mặt

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số theo danh mục được ban hành kèm theo Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh; thường xuyên cập nhật văn bản chỉ đạo của ngành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để làm cơ sở ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành của đơn vị (đúng thể thức, đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục ban hành); thực hiện tốt các quy định về văn thư, lưu trữ và quy định về lập và quản lý hồ sơ chuyên môn theo Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT và Thông tư: 01/2011/TT-BNV, ngày 09 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ. Áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2015 tại đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch trong giao dịch giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân... nâng cao chất lượng, đảm bảo hoạt động thông suốt, với tinh thần phục vụ chu đáo, tận tình và thân thiện.

Xây dựng và áp dụng các quy chế như: quy chế dân chủ, quy chế làm việc của đơn vị; quy chế chi tiêu nội bộ; nội quy đơn vị; quy chế phi hợp với công đoàn cùng cấp; quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; quy chế nhận quà và nộp lại quà tặng; quy tắc ứng xử và đạo đức ngh nghiệp; công khai minh bạch v tin hoa hng khi sử dụng ngân sách mua sắm hay đầu tư cơ sở vật chất cho đơn vị; quy chế đấu thầu trong xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật (nếu có);

Thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu, chi có giá trị lớn tại địa bàn, đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; quy định về vị trí việc làm trong đơn vị đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4.8. Trong mua sắm công, xây dựng cơ bản, quản lý dự án đu tư xây dựng:

Phải đảm bảo được thực hiện theo quy trình đầu tư, mua sắm tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về ỉựa chọn nhà thầu; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Thực hiện đúng trình tự, thủ tục mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại đơn vị trường học theo qụy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính; quy định về mua sắm tập trung; ...

4.9. Trong công tác tổ chức, cán bộ

Công khai việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí đối với công chức, viên chức và người lao động khác.

Nhà trường thực hiện nghiêm các quy định về đánh giá viên chức, công chức và người lao động cuối năm; xem kết quả đánh giá là cơ sở để phân công nhiệm vụ và gắn kết quả đánh giá với lộ trình thực hiện Nghị định số 108/ 2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định số 113/2018/NĐ- CP) và Chương trình hành động số 23-CTr/TU về sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Thực hiện nghiêm các quy định về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

5. Về công tác phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tập trung kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ công vụ, việc thực hiện pháp luật về PCTN; chú trọng thực hiện công tác xử lý sau kiểm tra nhm nâng cao hiệu quả phát hiện hành vi tham nhũng, có biện pháp kiên quyết để xử lý các sai phạm được phát hiện qua kiểm tra, tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP, ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Công khai kết quả xử lý trách nhiệm đi với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tình trạng tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong nội bộ đơn vị, nhất là phát huy tốt vai trò của công đoàn cơ sở (CĐCS), ban thanh tra nhân dân, tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở để có thể phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ việc tham nhũng có thể xảy ra; đồng thời thường xuyên quan hệ với chính quyền địa phương nơi cư trú của CB-GV-NV của nhà trường để có thể phát hiện kịp thời, ngăn chặn có hiệu quả những hành vi tham nhũng, lãng phí của CB-GV-NV trong đơn vị; tăng cường công tác tự kiểm tra nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện đánh giá nghiêm túc tiêu chuẩn nghề nghiệp ở đơn vị được Bộ GD&ĐT ban hành.

Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của đơn vị. Công khai minh bạch trong các hoạt động của đơn vị, nhất là việc công khai công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, thi đua-khen thưởng, kỷ luật, kế hoạch và kết quả tuyển sinh, tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bồi dưỡng, đào tạo, điều động và luân chuyển cán bộ nhm nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tăng cường tự giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra của Sở, Phòng đối với đơn vị, cá nhân (CB, GV, người lao động). Tăng cường công tác tự kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chng lãng phí.

Chủ động phối hp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, tố cáo về tham nhũng; tổ chức xác minh đơn thư tố cáo tham nhũng, xử lý kịp thời, nghiêm minh những sai phạm theo thẩm quyền (nếu có) hoặc chuyển cơ quan điều tra theo quy định (nếu vượt khả năng). Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm thông qua số điện thoại “đường dây nóng” của đơn vị được khai thác hiệu quả và đúng quy định[6].

6. Kiện toàn tổ chức bộ máy và chc năng, nhiệm vụ của các quan, đơn vị có chức năng PCTN

Nhà trường phát huy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến GDPL, công tác PCTN, bổ sung, tăng cường phương tiện làm việc, hoàn thiện văn bản, công văn hướng dẫn thực hiện công tác PCTN ở tại đơn vị; củng cố, kiện toàn, xây dựng lực lượng để thực hiện tốt công tác kiểm tra việc phòng, chống tham nhũng cơ bản đảm bảo đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có bản lĩnh nghề nghiệp và tư cách đạo đức tốt, không tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện chế độ, bồi dưỡng, đãi ngộ hợp lý, đồng thời tăng cường chế độ trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc đối với hành vi tham nhũng của CB-GV-NV trong đơn vị.

7. Giáo dục về phòng, chống tham nhũng cho thanh, thiếu niên trong các trường phổ thông

Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo cụ thể cho toàn thể giáo viên trong đơn vị thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục, phòng chống tham nhũng vào bài học. Đưa học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm phong phú, qua đó học sinh hiểu và có thái độ phê phán các hành vi tham nhũng.

8. Phát huy vai trò của đoàn thể quần chúng

Tổ chức công đoàn thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, tạo điều kiện cho Ban thanh tra nhân dân hoạt động đúng quy định của pháp luật (Luật thanh tra, Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một s điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân). Chỉ đạo tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm, đảm bảo đúng quy định.

II. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch này. Dựa vào nội dung hướng dẫn của Kế hoạch PCTN năm 2019 của Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng xây dựng Chương trình hành động về công tác phòng, chống tham nhũng đảm bảo phù hợp với điều kiện của đơn vị mình đang quản lý, trong đó cần chú ý xây dựng đầy đủ các quy chế, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí tại đơn vị.

2. Hiệu trưởng chủ trì, phối hợp với Ban thanh tra nhân dân của trường và các bộ phận liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác PCTN tại nhà trường.

3. Giao bộ phận kiểm tra nội bộ của nhà trường chủ động tham mưu, tổ chức các cuộc kiểm tra tại đơn vị (theo kế hoạch hoặc đột xuất); đồng thời thu thập thông tin về công tác PCTN tại nhà trường để tham mưu với Hiệu trưởng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong lĩnh vực PCTN. Chịu trách nhiệm trong việc tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo đúng quy định.

4. Đối với nhà trường

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 tại đơn vị đảm bảo cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính khả thi.

+ Nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

+ Chủ động báo cáo kịp thời đến Phòng Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với Đảng ủy, chính quyền địa phương, xin ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm kịp thời xử lý nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng xảy ra tại đơn vị.

- Có trách nhiệm bảo vệ người khiếu nại, tố cáo, đấu tranh với các hành vi tham nhũng. Khen thưởng người có công chống tham nhũng.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân của đơn vị triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống tham nhũng tại đơn vị mình.

5. Chế độ báo cáo

Nhà trường đảm bảo thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm:

Thời hạn gửi báo cáo:

+ Báo cáo quý 1: trước ngày 10/3/2020.

+ Báo cáo 6 tháng: trước ngày 10/6/2020.

+ Báo cáo 9 tháng: trước ngày 10/6/2020.

+ Báo cáo năm: trước ngày 10/12/2020.

+ Báo cáo đột xuất khi có vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực xảy ra.

Ghi chú: Nội dung, biểu mẫu thống kê báo cáo phải đúng khoản 3, điều 6 Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ[7].

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Trường MN Sơn Ca Tân Ngãi. Đề nghị CB-GV-NV triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc theo nội dung hướng dẫn của kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Thanh tra thành phố Vĩnh Long;

- Phòng GĐ&ĐT;

- CB-GV-NV (t/h);

- Website trường;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

[1] Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, các quy định về công khai, minh bạch của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chì thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về Lãng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chi thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; Công văn số 1515-CV/TU ngày 14-03-2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

[2] Quyết định số 102/QĐ-UBND, ngày 17/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo Chương trình hành động của Chính phủ.

[3] Công văn số 652/SGDĐT ngày 27/4/2018 của Sở GDĐT về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và công tác phòng chống tham nhũng; Công văn số 1595/SGDĐT-TTr ngày 28/9/2018 của Sở GDĐT về việc chỉ đạo chấn chỉnh công tác tiếp công dân; Công văn 532/SGDĐT-TTr ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống bạo lực học đường.

[4] Công vãn số 1725/SGDĐT-KHTC ngày 17/10/2018 của Sở GDĐT, thực hiện Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục; Thông tư số 36/20Ị7/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT); Thông tư số 90/2018/TT-BTC, ngày 28/9/2018 cùa Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

[5] Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

[6] Quyết định số 1102/QĐ-UBND, ngày 06/9/2019 của Sở GDĐT về thành lập đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của công chức, viên chức và người lao động do Sở GDĐT quản lí; CV số 633/PGDĐT về việc cung cấp số điện thoại và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

[7] Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giãi quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chổng tham nhũng các đơn vị trực thuộc sỏ' GDĐT thực hiện theo Mâu báo cáo số 03; thống kê theo các Biểu số Ig, 3a, 3b; Riêng trường Năng khiếu Thể dục thể thao (trực thuộc Sờ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), các trung tâm GDNN-GDTX (trực thuộc UBND huyện, thị, thành phố) thực hiện báo cáo theo yêu cầu cùa đơn vị chủ quản lí.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 25
Tháng 04 : 179
Tháng trước : 584
Năm 2020 : 1.904
Năm trước : 1.193
Tổng số : 3.097